Gewestelijke En Intercommunale Politieschool

HET BEHEER, HET ONDERHOUD EN DE EXPLOITATIE VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES EN APPARATUUR - LOT 17 - Schoonmaak


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
Postadres: Oud-Strijderslaan 190,BE-1140 Brussel
Contactpersoon: Mariam Tiaz
Tel: +32 472522256
E-mail: mariam.tiaz@brusafe.brussels
Internetadres(sen): https://www.brusafe.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356361


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HET BEHEER, HET ONDERHOUD EN DE EXPLOITATIE VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES EN APPARATUUR - LOT 17 - Schoonmaak 
Referentienummer: ERIP-Brusafe - MP 19 - 050-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90910000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
HET BEHEER, HET ONDERHOUD EN DE EXPLOITATIE VAN DE

TECHNISCHE INSTALLATIES EN APPARATUUR - LOT 17 - Schoonmaak
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Precisering voor de verschillende aannemers