Stedenbouw Cel Openbare Ruimte

OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN MET ALS VOORWERP MET INRICHTING VAN JOSEPH DUPONTSTRAAT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stedenbouw Cel Openbare Ruimte
Postadres: Anspachlaan, 6,BE-1000 Brussel
E-mail: urb.mobilite@brucity.be
Internetadres(sen): https://brucity.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354043


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN MET ALS VOORWERP MET INRICHTING VAN JOSEPH DUPONTSTRAAT 
Referentienummer: VBX-Architecture-0602/V016/2019-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken hebben meer bepaald als voorwerp met inrichting van wegenis Joseph Dupontstraat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De nieuwe opmeting vervangt en schrapt de bestaande opmeting
Post 89 : vermoedelijke hoeveelheid : 8 stuks in plaats van 500 stuks.
Post 90 : vermoedelijke hoeveelheid : 8 stuks in plaats van 180 stuks.
Post 91 : vermoedelijke hoeveelheid : 4 stuks in plaats van 100 stuks.
Post 92 : vermoedelijke hoeveelheid : 4 stuks in plaats van 100 stuks.
Post 93 : te verantwoorde som : 1200 EUR in plaats van 300 EUR en vermoedelijke hoeveelheid 1 in plaats van 4
Nieuwe meetstaat is beschikbaar