Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-vlaanderen

Ontwerp en realisatie van de demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6e verdieping) te Zeebrugge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Postadres: Koning Leopold III laan 66,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Barbara Peene
Tel: +32 478613710
E-mail: Barbara.peene@pomwvl.be
Internetadres(sen): www.pomwvl.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358524


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp en realisatie van de demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6e verdieping) te Zeebrugge 
Referentienummer: POM West-Vlaanderen-2019/2204-33-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Inrichting van een demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6de verdieping), Zeebrugge. De opdracht is opgedeeld in drie fases of posten: het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en support (inclusief licentie op software).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
Inrichting van een demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6de verdieping), Zeebrugge. De opdracht is opgedeeld in drie fases of posten: het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en support (inclusief licentie op software). 
II.2.7. Looptijd
5 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
de onderhoudsfase loopt via jaarlijkse verlengingen 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07