Dg Penitentiaire Inrichtingen

Reinigen van operatiekwartier & tandartspraktijk van de gevangenis te Brugge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres: Willebroekkaai 33,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25428243
Fax: +32 25428597
E-mail: kris.vermeiren@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358523


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
reinigen van operatiekwartier & tandartspraktijk van de gevangenis te Brugge 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90910000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het onderhoud & reinigen van het operatiekwartier en de tandartspraktijk van de gevangenis te Brugge.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07