Sck*cen Stichting Van Openbaar Nut

Uitnodiging tot indienen offerte - Stellingbouw ter ondersteuning voor de In-service-inspecties van de BR2 installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SCKCEN Stichting van Openbaar Nut
Postadres: Herrmann-Debrouxlaan 40,BE-1160 Brussel/Bruxelles
Contactpersoon: Mevrouw Annelies Dirkx
Tel: +32 14332967
Fax: +32 26611958
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Stellingbouw ter ondersteuning voor de In-service-inspecties van de BR2 installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-088-AD
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45500000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: SCKCEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
Stellingbouw ter ondersteuning ISI testen in BR2: tijdens het "In-Service Inspectie (ISI)"-programma van het primaire koelcircuit van de BR2 Material Test Reactor (MTR), moet voor de leidingen, kleppen, lassen, bouten en tanken die zich onder de te inspecteren componenten bevinden de bereikbaar zo goed mogelijk voorzien worden. Hiervoor huren we een professionele steiger/stellingbouwer in. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gecontroleerde zone, zodanig is er kans op besmetting.  Ervaring binnen nucleaire sector is daarom noodzakelijk. 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Indienen van een "Dun & Bradstreet" of "Graydon" of gelijkwaardig Beoordelingsrapport:De risico-indicator voor snel en duidelijk inzicht in het prestatievermogen van een onderneming.
Eventuele minimumeisen:
1. Zwakke of negatieve scores vormen mogelijk aanleiding tot weigering van kandidatuurstelling!

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. - Overeenkomstig Aannemerserkenning F (Metaalconstructies) / Klasse 1- Uitvoerders moeten beschikken over een veiligheidsmachtiging van het niveau "GEHEIM" !

Eventuele minimumeisen:
1. §.1) Voor te leggen bewijsstukken 'Ervaring afgelopen 5 jaar (niveau bedrijf'):
 Referenties van min. 4 vergelijkbare diensten in nucleaire/besmette omgevingen.
/
§.2) Voor te leggen bewijsstukken 'Ervaring/kwalificatie van het personeel via CV'
 Uitvoerende personeelsleden moeten de Nederlandse taal machtig zijn daar de communicatie in deze taal zal gebeuren.
Dit moet uit de CV's blijken.
 Minstens 10 personen die met alle toegangsformaliteiten in orde zijn.
 vijf (5) personen met relevante ervaring in de zaken die onder bovenstaand punt 1 vallen ('Ervaring bedrijf')
 Het bedrijf beschikt over een eigen studiedienst voor berekening en tekening van complexe stellingen (CV's van deze dienst toevoegen).
 Elke persoon van de uitvoerende ploeg moet gekwalificeerd zijn als stellingmonteur, CV's en attesten van deze personen toevoegen.
 Het bedijf voorziet per uitvoerende ploeg, 1 bevoegd persoon om de stellingen te keuren voor indienstname en bij ombouw. (CV's en attesten van deze personen toevoegen).
Vereiste erkenning: F (Metaalconstructies), klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-31 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-30


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Er zal een verplichte bezoekdag georganiseerd worden waarvan een eerste mogelijkheid wordt aangeboden op xxxxxx om 10:00u. en een tweede mogelijkheid wordt aangeboden op xxxxxxx.!Maximum 2 personen per firma worden toegelaten, beiden moeten in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging niveau 'Geheim" bij het indienen van de bezoek aanvraag.Een kopie of bewijs van in het bezit zijn van deze veiligheidsmachtiging zal mee gestuurd worden met de bezoek aanvraag.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20, BE-2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07