Vzw Katholiek Onderwijs Hinterland

Het renoveren van een didaktische leskeuken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Katholiek Onderwijs Hinterland
Postadres: Sint-Jans Gasthuisstraat 20,BE-8470 Gistel
Contactpersoon: Koen Neuvroen
Tel: +59 290212
E-mail: koen.neuvroen@sigo.be
Internetadres(sen): www.sigo.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356860


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het renoveren van een didaktische leskeuken. 
Referentienummer: nv. Architectenatelier Vyvey en Partners -19\SKE\887-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het renoveren van een didaktische leskeuken in een secundaire school Sint Godelievecollege Eernegem. De opdracht is opgesplitst in 3 percelen. Het betreft een renovatie van A-Z, wat betekent van afbraak tot en met de volledige afwerking van het meubilair.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
offerteformulieren voor perceel 2 en perceel 3 werden toegevoegd