Stad Menen

Aanstelling studiebureau voor opmaak stedelijk mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Menen
Postadres: Grote Markt 1,BE-8930 Menen
Contactpersoon: De heer Philippe Vandendriessche
Tel: +32 56529362
Fax: +32 56529309
E-mail: philippe.vandendriessche@menen.be
Internetadres(sen): www.menen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling studiebureau voor opmaak stedelijk mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject 
Referentienummer: 2019/858-kvs-rd-sg
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 73000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Technische Dienst, Yvonne Serruysstraat 28 Menen te 8930 Menen
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling studiebureau voor opmaak stedelijk mobiliteitsplan inclusief bijhorend participatietraject 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een door de bedrijfsleiding ondertekende en gedateerde omzetverklaring met vermelding van het bedrijfsresultaat.
Eventuele minimumeisen:
1. Minstens strekkend over de periode 2018-2019 tot heden
2. Minstens strekkend over de recentste 3 boekjaren voor zover reeds beschikbaar. (bijvoeging in offerte enkel voor zover niet kenbaar in de documentatie N.B.B. via Telemarc).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver vermeldt in zijn offerte minstens 5 referenties van gelijkaardige projecten, naar inhoud en omvang toe, uitgevoerd door de inschrijver in de afgelopen 5 jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens 1 van de projecten dient afgewerkt of in uitvoering te zijn gedurende periode 2017-2019.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-07-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-14
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Technische Dienst Stad Menen, Yvonne Serruysstraat 28 te 8930 MenenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE RvS
Wetenschapsstraat 34, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18