Stad Edingen

Uitnodiging tot indienen offerte - Schoonmaak en onderhoud van de gebouwen van verschillende gemeentelijke gebouwen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Edingen
Postadres: Koningin Astridlaan, 18b,BE-7850 Edingen
Contactpersoon: Mevrouw Valérie Van der Perre
Tel: +32 23971423
Fax: +32 23971429
E-mail: valerie.vanderperre@enghien-edingen.be
Internetadres(sen): www.enghien-edingen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Schoonmaak en onderhoud van de gebouwen van verschillende gemeentelijke gebouwen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: VVDP/2019/283.4/31
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90919200
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE325
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Schoonmaak en onderhoud van de gebouwen van verschillende gemeentelijke gebouwen 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door het enkele feit van deelname aan de aanbestedingsprocedure, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt, bedoeld in artikel 67 tot 69 van het wet van 17 juni 2016, betreffende overheidsopdrachten.De aanbestedende overheid zal de echtheid van de verklaring op erewoord onderzoeken voor de inschrijver die de best gerangschikte o?erte heeft gegeven. Ze veri?eert voor alle inschrijvers de toestand binnen twintig dagen na de openingszitting via Digi?ow.Echter, omdat de informatie in § 1 en § 2, 1 °, 2 ° en 3 ° van artikel 67 niet gecontroleerd kan worden door middel van de aanbestedende dienst, moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan opleveren.De aanbestedende overheid kan verlangen dat de kandidaten of inschrijvers de bedoelde inlichtingen en documenten aanvullen of nader toelichten en in eender welk stadium van de gunningsprocedure, door alle middelen die zij dienstig acht zich in te lichten, over de situatie van om het even welke inschrijver.De inschrijver verplicht zich te houden aan het Handvest tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten die door de gemeenteraad van Edingen van 20 april 2017 is aangenomen, zoals opgenomen in bijlage A bij deze bijzondere speci?catie.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. 30.000,00 EUR

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Om geselecteerd te worden, moet de inschrijver minstens 5 certificaten verstrekken voor diensten met betrekking tot het schoonmaken van gebouwen die gedurende de afgelopen drie jaar voor verschillende ontvangers zijn uitgevoerd. Voordelen worden aangetoond door certificaten die zijn afgegeven of medeondertekend door de bevoegde autoriteit.2. Om geselecteerd te worden, moet de inschrijver een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat verstrekken, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.

Eventuele minimumeisen:
1. De gecumuleerde waarde van de diensten is minstens 30.000,00 EUR
2. Nietigheid


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-13


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
rue de la Science, 33, BE-1040 Bruxelles (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18