Gemeente Bornem

Raamcontract onderhoud asfaltwegen 2020-2023


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Bornem
Postadres: Hingenesteenweg 13,BE-2880 Bornem
Contactpersoon: De heer Dieter Soors
Tel: +32 38906900
Fax: +32 38906929
E-mail: dieter.soors@bornem.be
Internetadres(sen): www.bornem.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract onderhoud asfaltwegen 2020-2023 
Referentienummer: 2019/024
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233222
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Bornem - grondgebied, Bornem te 2880 Bornem
II.2.4. Beschrijving
Ieder jaar dient het gemeentebestuur Bornem onderhoud uit te voeren aan zijn wegennet. Deze aanbesteding wordt gevoerd om de meest economische uitvoerder voor voornamelijk de asfaltwerken te kunnen aanduiden. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-03-02
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Te voorzien door de aannemer bij aanbesteding
2. Te voorzien door de aannemer bij aanbesteding

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.2. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
1. Te voorzien door de aannemer bij aanbesteding
2. 3 attesten van goede uitvoering toe te voegen bij de offerte
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-09 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-09
Plaatselijke tijd: 13:00
Adres: A.C. Gemeentehuis, vergaderzaal 1Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De opdrachtdocumenten zijn enkel digitaal ter beschikking tot de aangegeven datum en uur. Er kan geen kopie gevraagd worden op papier: niet kosteloos en niet betalend. Er zal een openingszitting plaats vinden op donderdag 09 januari 2020 omstreeks 13u00 op het gemeentehuis teHingenesteenweg 13 in Bornem. De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief geslo.(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18