Gemeente Oudsbergen

Natuur- en landschapsbeheerwerken : tewerkstelling via derden van doelgroepwerknemers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Oudsbergen
Postadres: Dorpsstraat 44,BE-3670 Oudsbergen
Contactpersoon: De heer Patrick Geelen
Tel: +32 89810100
E-mail: patrick.geelen@oudsbergen.be
Internetadres(sen): www.oudsbergen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Oudsbergen
Postadres: Dorpsstraat 44,BE-3670 Oudsbergen
Contactpersoon: De heer Gunter Creemers
Tel: +32 11790170
E-mail: gunter.creemers@oudsbergen.be
Internetadres(sen): www.oudsbergen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Natuur- en landschapsbeheerwerken : tewerkstelling via derden van doelgroepwerknemers 
Referentienummer: 2019/42
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van de opdracht is het uitvoeren van pesticidenvrij beheer van openbaar domein, openbare reinheid, natuur- en landschapsbeheerwerken op het grondgebeid van de gemeente Oudsbergen via sociale tewerkstelling.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Ploeg 1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Oudsbergen, Dorpsstraat 44 te 3670 Oudsbergen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ploeg 2 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Oudsbergen, Dorpsstraat 44 te 3670 Oudsbergen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
2. omzet laatste 3 boekjaren

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener. De lijst bevat de opgave van het aantal voor deze opdracht inzetbare arbeidskrachten alsook het aantal inzetbare meewerkende leidinggevenden in het bedrijf.

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaren
2. Aan de hand van deze verklaring dient op ondubbelzinnige wijze te blijken dat de inschrijver voor de uitvoering van het aantal gekozen percelen uit deze opdracht beschikt over voldoende aantal arbeiders.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JADe uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma's voor beschermde arbeid: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-24 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-23
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-24
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Raadzaal, gemeentehuis in Meeuwen, Dorpsstraat 44Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18