Stad Deinze

Leveren van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, en - materialen, hygiënische papierwaren en vuilniszakken, inclusief het voorzien van een opleiding en online bestelsysteem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Deinze
Postadres: Brielstraat 2,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Mevrouw Cindy Stevelinck
Tel: +32 93810726
E-mail: cindy.stevelinck@deinze.be
Internetadres(sen): https://www.deinze.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, en - materialen, hygiënische papierwaren en vuilniszakken, inclusief het voorzien van een opleiding en online bestelsysteem 
Referentienummer: 2018/023 - ADM - schoonmaak
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39800000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
90653.99 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Leveren van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, en - materialen, hygiënische papierwaren en vuilniszakken, inclusief het voorzien van een opleiding en online bestelsysteem 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 112-274473

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Leveren van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, en - materialen, hygiënische papierwaren en vuilniszakken, inclusief het voorzien van een opleiding en online bestelsysteem

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BOMA NV
Postadres: Noorderlaan 131,BE-2030 Antwerpen 3
Tel: +32 32313389
Fax: +32 32028499
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-15