Toerisme Vlaanderen

Tijdelijke consultancyopdracht voor een 'association relations manager' voor de Duitstalige markt van VISITFLANDERS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Toerisme Vlaanderen
Postadres: Grasmarkt 61,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Robby Swiggers
Tel: +32 25040337
E-mail: robby.swiggers@toerismevlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359133


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tijdelijke consultancyopdracht voor een 'association relations manager' voor de Duitstalige markt van VISITFLANDERS 
Referentienummer: Toerisme Vlaanderen-TVL/2019/1390/DUI-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79400000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Tot uitvoering van het MICE-plan wenst VISITFLANDERS op tijdelijke basis een 'association relations manager' aan te stellen die moet instaan voor het aantrekken, opsporen, detecteren, screenen, adviseren en evalueren van potentiële internationale topassociatiecongressen voor Vlaanderen en dit op de Duitstalige markt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): DE
II.2.4. Beschrijving
De Vlaamse Regering investeert in het congrestoerisme, één van de veelbelovende troeven en katalysator voor het toerisme in Vlaanderen. Naast gerichte investeringen in congresinfrastructuur in erfgoedlocaties is er ook een MICE plan uitgewerkt als onderdeel van de marketingstrategie van VISITFLANDERS. Dit MICE-plan richt zich op het aantrekken van internationale associatiecongressen met focus op onze economische groeisectoren en toeristische troeven in Vlaanderen. Via een professionalisering van de meetingindustrie en geoptimaliseerde samenwerking met lokale congresbureaus en de toeristische en economische actoren zal het congresbureau tegen 2021 meer dan 300 internationale congressen voor Vlaanderen aantrekken. Tot uitvoering van het MICE-plan wenst VISITFLANDERS op tijdelijke basis een association relations manager aan te stellen die moet instaan voor het aantrekken, opsporen, detecteren, screenen, adviseren en evalueren van potentiële internationale topassociatiecongressen voor Vlaanderen en dit op de Duitstalige markt. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-17 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-15