Infrabel Asset Management Area North-west

57/52/3/19/058 Ter beschikking stellen wisselonderstopper met ondersteuning door 1 operator


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Tel: +32 92412341
Fax: +32 92412537
E-mail: katrien.clauw@infrabel.be
Internetadres(sen): https://www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350367


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/52/3/19/058 Ter beschikking stellen wisselonderstopper met ondersteuning door 1 operator 
Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/19/058-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van een wisselonderstopper van het type 08-475-4S van Plasser & Theurer of gelijkwaardig voor een periode van 3 maanden (begin voorzien in de loop van Februari 2020).
Naast de wisselonderstopper wordt er ook 1 operator van de inschrijver ter beschikking gesteld die instaat voor de begeleiding van de operatoren van Infrabel bij het werken met de wisselonderstopper en het uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan de machine.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-08 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-08
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de huidige gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionals"- In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.- De inschrijver dient rekening te houden met de selectiecriteria die in artikel 70 van het 3e deel van het bestek van toepassing zijn gesteld.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18