Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Uitbating standplaatsen Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor ZNA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres: Leopoldstraat 26,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Assunta Lombardo
Tel: +32 32177466
Fax: +32 32177659
E-mail: assunta.lombardo@zna.be
Internetadres(sen): www.zna.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbating standplaatsen Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor ZNA 
Referentienummer: 2019/773
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85143000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Zna staat voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg. Vanuit deze missie wenst ZNA haar rol op te nemen binnen de organisatie van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Hiervoor wenst ZNA een nauwe samenwerking aan te gaan met andere partijen om deze opdracht samen uit te voeren.
De opdracht wordt opgedeeld in 3 percelen.
* Perceel 1: ZNA Jan Palfijn. 24/7 een bemande ziekenwagen met 2 ambulanciers (DGH) voorzien door de opdrachtnemer.
* Perceel 2: ZNA Middelheim. 24/7 een bemande ziekenwagen met 2 ambulanciers (DGH) voorzien door de opdrachtnemer.
* Perceel 3: ZNA Stuivenberg. 24/7 een bemande ziekenwagen met 2 ambulanciers (DGH) voorzien door de opdrachtnemer + 24/7 een PIT waarbij de ziekenwagen en de chauffeur (ambulancier DGH) voorzien worden door de opdrachtnemer en de begeleider (verpleegkundige) voorzien wordt door ZNA.
Kandidaten mogen inschrijven op meerdere percelen. Indien men inschrijft op perceel 1 en/.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
ZNA Jan Palfijn 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: ZNA Jan Palfijn
II.2.4. Beschrijving
Een bemande ziekenwagen 24/7 met 2 ambulanciers (DGH) voorzien door de opdrachtnemer. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)

Lot 2

II.2.1. Benaming
ZNA Middelheim 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: ZNA Middelheim
II.2.4. Beschrijving
Een bemande ziekenwagen 24/7 met 2 ambulanciers (DGH) voorzien door de opdrachtnemer. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)

Lot 3

II.2.1. Benaming
ZNA Stuivenberg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: ZNA, Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Een bemande ziekenwagen 24/7 met 2 ambulanciers (DGH) voorzien door de opdrachtnemer + een PIT 24/7 waarbij de ziekenwagen en de chauffeur (ambulancier DGH) voorzien wordt door de opdrachtnemer en de begeleider (verpleegkundige) voorzien wordt door ZNA. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19