De Moderne Woning

In overeenstemming brengen elektriciteit


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Moderne Woning
Postadres: 1150,BE-1200 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Contactpersoon: Juliette de le Vingne
Tel: +32 472974646
E-mail: jdelevingne@hmw.be
Internetadres(sen): www.habitationmoderne.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351341


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
In overeenstemming brengen elektriciteit 
Referentienummer: De Moderne Woning-REN149-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanwijzing van een onderneming voor het in overeenstemming brengen van de elektriciteit van de woningen gelegen in de Andromedalaan 01 tot 83 en 02 tot 116
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Andromedalaan 1 tot 83 en 2 tot 116 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
II.2.4. Beschrijving
De aanbesteding heeft als voorwerp: - Het demonteren en verwijderen van bestaande installaties met inbegrip van schakelaars, stopcontacten, voedingskasten, plafondaansluitingen, evenals de afgedankte zichtbare leidingen en de vervanging van de bedrading ; - In overeenstemming brengen van de elektrische borden (differentieelschakelaars, aardcontacten, stroomverbrekers, .) ; - Levering en plaatsing van een luchtververser met een regelbare hygrostaat in de badkamer; - Levering en plaatsing van een luchtververser verbonden met op verlichting voor de wc; - Vervanging van de elektrische uitrusting (stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en bedrading) ; - In overeenstemming brengen met de wooncode (stopcontacten groot elektro) - Aanpassing van de installatie aan de huidige behoeften (vermeerdering van het aantal stopcontacten). 
II.2.7. Looptijd
550 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in de artikels 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 bevinden.Door het indienen van zijn offerte verklaart de inschrijver op erewoord dat hij in het bezit is van en zich ertoe verbindt om op eenvoudig verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 10 dagen onderstaande documenten te leveren (deze documenten zullen worden gevraagd in het geval dat de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).1. De statuten en akten van de vennootschap met aanwijzing van alle leden die beslissingsbevoegdheid hebben binnen de onderneming.2. Strafblad: Uittreksel uit het strafblad of gelijkwaardig document afgeleverd door een bevoegde gerechtelijke of administratieve instantie van het betrokken land voor elke natuurlijke persoon die beslissingsbevoegdheid heeft volgens de statuten en akten van de vennootschap.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De offerte vermeldt:1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt;2° ofwel dat de inschrijver houder is van een certificaat of is ingeschreven op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dit geval kan de kandidaat of de inschrijver bij zijn aanvraag tot inschrijving of bij zijn offerte het certificaat voegen dat is afgeleverd door de bevoegde certificeringsinstantie of het bewijs van deze inschrijving gecertificeerd door de bevoegde instantie van de lidstaat, evenals elk document dat van aard is de gelijkwaardigheid van deze certificering of inschrijving met de vereiste erkenning als bedoeld in alinea 1 vast te stellen. Deze certificaten vermelden de referenties dankzij dewelke zij konden worden ingeschreven op de officiële lijst of de certificering konden verkrijgen, evenals de classificatie op deze lijst;3° ofwel dat de inschrijver zich beroept op de toepassing van artikel 3, lid 1, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken

Eventuele minimumeisen:
Klasse 5, categorie P1

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg van Brussels
Vier Armenstraat 13, BE-1000 Brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19