Vzw Schoolkomiteit Heppen

De heraanleg van 3 speelplaatsen te Heppen (rioleringswerken, verhardingen en diverse constructies in hout en staal zoals luifels, speeltuigen, enz.)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Schoolkomiteit Heppen
Postadres: Beringsesteenweg 12,BE-3971 HEPPEN
Contactpersoon: Mevr. Simone Henderickx
Tel: +32 11343549
E-mail: info@deheppening.be
Internetadres(sen): http://www.dearchitectengroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358807


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De heraanleg van 3 speelplaatsen te Heppen (rioleringswerken, verhardingen en diverse constructies in hout en staal zoals luifels, speeltuigen, enz.) 
Referentienummer: DAG BVBA-De Heppening-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De heraanleg van 3 speelplaatsen te Heppen (rioleringswerken, verhardingen en diverse constructies in hout en staal zoals luifels, speeltuigen, enz.)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het V&G plan wordt toegevoegd aan de bijlagen.