Gemeente As

Bibliotheek - Kerkplein - As: Inrichting interieur gemeentelijke bibliotheek - Deel HVAC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente As
Postadres: Dorpsstraat 1 bus 1,BE-3665 As
Contactpersoon: Sigrid Janssen
E-mail: Sigrid.Janssen@as.be
Internetadres(sen): www.as.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356518


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bibliotheek - Kerkplein - As: Inrichting interieur gemeentelijke bibliotheek - Deel HVAC 
Referentienummer: Architectuur Depot cvba -318585 - Deel HVAC-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bibliotheek - Kerkplein - As: Inrichting interieur gemeentelijke bibliotheek - Deel HVAC
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van volgende documenten : E 4A - HVAC 1B - HVAC 4A