Stad Roeselare

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor het leveren en het plaatsen van meubilair over een periode van vier jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Roeselare
Postadres: Botermarkt 2,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Mevrouw Eva Scheldeman
Tel: +32 51262182
E-mail: eva.scheldeman@roeselare.be
Internetadres(sen): www.roeselare.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gebouwenbeheer
Postadres: Botermarkt 2,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Miquel Joseph
Tel: +32 51262350
E-mail: miquel.joseph@roeselare.be
Internetadres(sen): www.roeselare.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor het leveren en het plaatsen van meubilair over een periode van vier jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: CAD/092-2019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De bedoeling van de aanbestedende overheid bestaat er in haar directies en haar diensten een grote flexibiliteit te bieden bij de inrichting van hun kantoorruimtes. Dit omhelst zowel klassiek kantoormeubilair, zitmeubilair en meubilair specifiek gericht op 'flexibel werken'.
De inschrijver dient dan ook een volledig gamma van eenzelfde type meubilair aan te bieden. Alle componenten zijn onderling vrij te combineren en afzonderlijk leverbaar.
De inschrijver voegt bij zijn offerte een digitale versie van de catalogus/catalogi van de aangeboden meubellijn en garandeert de levering van het volledige gamma gedurende de volledige contractduur.
De opdracht omhelst centrale en decentrale leveringen in verschillende stads- en OCMW-gebouwen op het grondgebied Roeselare:
 Stadhuis, Botermarkt 2-3 , 8800 Roeselare
 Stadhuis, Zuidstraat 3-5-15-17, 8800 Roeselare
 Kerelsplein, Acaciastraat 6, 8800 Roeselare
 Stedelijke.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
KANTOORMEUBILAIR 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De bedoeling van de aanbestedende overheid bestaat er in haar directies en haar diensten een grote flexibiliteit te bieden bij de inrichting van hun kantoorruimtes. Dit omhelst zowel klassiek kantoormeubilair als meubilair specifiek gericht op 'flexibel werken'.  De inschrijver dient dan ook een volledig gamma van eenzelfde type meubilair aan te bieden. Alle componenten zijn onderling vrij te combineren en afzonderlijk leverbaar.  De inschrijver voegt bij zijn offerte een digitale versie van de catalogus/catalogi van de aangeboden meubellijn en garandeert de levering van het volledige gamma gedurende de volledige contractduur. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
ZITMEUBILAIR 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De bedoeling van de aanbestedende overheid bestaat er in haar directies en haar diensten een grote flexibiliteit te bieden bij de inrichting van hun kantoorruimtes. Dit omhelst zitmeubilair.  De inschrijver dient dan ook een volledig gamma van eenzelfde type meubilair aan te bieden. Alle componenten zijn onderling vrij te combineren en afzonderlijk leverbaar.  De inschrijver voegt bij zijn offerte een digitale versie van de catalogus/catalogi van de aangeboden meubellijn en garandeert de levering van het volledige gamma gedurende de volledige contractduur. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* Uittreksel uit het Centraal StrafregisterDit attest moet niet bij de offerte gevoegd worden, maar zal enkel gevraagd worden aan de inschrijver wie de opdracht uiteindelijk gegund krijgt.Dit attest kan u gemakkelijk per mail aanvragen: strafregister@just.fgov.be Vermeld hierbij volgende gegevens:1. Naam rechtspersoon2. Ondernemingsnummer3. Adres4. Reden (= aanbesteding)* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Enkel voor perceel 1: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.3. Enkel voor perceel 2: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. 1
2. EUR 230.250,00 excl. btw op jaarbasis
3. EUR 100.500,00 excl. btw op jaarbasis

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:
1. 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-07


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: pers@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend "verzoekschrift tot nietigverklaring" dat door u of een advocaat ondertekend is. Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19