Fod Mobiliteit En Vervoer

VOOR BIJSTAND AAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE REGELGEVING INZAKE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR COMMERCIËLE EXPLOITATIE VAN HELIKOPTERS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Mobiliteit en Vervoer
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Thierry GILSON
Tel: +32 2774445
E-mail: thierry.gilson@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.mobilit.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359476


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VOOR BIJSTAND AAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE REGELGEVING INZAKE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR COMMERCIËLE EXPLOITATIE VAN HELIKOPTERS 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het leveren van gespecialiseerde hulp aan het Directoraat-generaal Luchtvaart bij de uitvoering van de verordening inzake volgende technische maatregelen voor de commerciële exploitatie: commerciële exploitatie van helikopters - Verordening (EU) 965/2012.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-10 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19