Pidpa

Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken wijk Malou (Zwaluwstraat, Eksterstraat, Musstraat, Mezestraat, Kraaistraat, Lijsterstraat, Vinkenstraat, Nachtegaalstraat, Sijsjesstraat en Merelstraat, Visbeekstraat en Antverpialaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Halima Abraymi
Tel: +32 32168693
Fax: +32 32606003
E-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Joke Maes
Tel: +32 32168872
Fax: +32 32606003
E-mail: joke.maes@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken wijk Malou (Zwaluwstraat, Eksterstraat, Musstraat, Mezestraat, Kraaistraat, Lijsterstraat, Vinkenstraat, Nachtegaalstraat, Sijsjesstraat en Merelstraat, Visbeekstraat en Antverpialaan  
Referentienummer: K-09-015
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232440
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Balen
II.2.4. Beschrijving
Gemeente Balen - Weg en rioleringswerken wijk Malou (Zwaluwstraat, Eksterstraat, Musstraat, Mezestraat, Kraaistraat, Lijsterstraat, Vinkenstraat, Nachtegaalstraat, Sijsjesstraat en Merelstraat, Visbeekstraat en Antverpialaan  
II.2.7. Looptijd
190 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-20 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-17
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-20
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Pidpa - Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19