Roeselare

Plaatsing van hoogspanningscabine en bijhorend ALSB-bord


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Roeselare
Postadres: Botermarkt 2,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Ann Toortelboom
Tel: +32 51225319
E-mail: ann@bildt.eu
Internetadres(sen): www.roeselare.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359490


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Plaatsing van hoogspanningscabine en bijhorend ALSB-bord 
Referentienummer: Roeselare-053/033-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 51100000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Plaatsing van hoogspanningscabine en bijhorend ALSB-bord
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Roeselare
II.2.4. Beschrijving
Plaatsen van hoogspanningscabine en bijhorend ALSB-bord 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19