Infrabel Nv - Directie Asset Management - Area Center

57/54/1/19/017 STAD VAN BRUSSEL Werkplaats van Schaarbeek : Afbraak van gebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel NV - Directie Asset Management - Area Center
Postadres: Frankrijkstraat 85,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Marieke Blieck
Tel: +32 22248852
E-mail: 57c05.burwt@INFRABEL.BE
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358227


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/54/1/19/017 STAD VAN BRUSSEL Werkplaats van Schaarbeek : Afbraak van gebouwen 
Referentienummer: I-I.CE-57/54/1/19/017-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45110000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft een opdracht van werken en houdt de volgende elementen in:
Vast gedeelte:
- Milieuvergunningaanvraag
Voorwaardelijk gedeelte (die uitgevoerd zal kunnen worden enkel als de nodige milieuvergunning wordt ontvangen):
- verwijdering asbest
- afbraak van gebouwen
- het afvoeren van het afval
- het wederaanvullen en egaliseren van de aarde
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
ondercategorie G5
klasse 1 of hoger


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-09 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-09
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Infrabel NV, 10-32 I-AM.A1,, Frankrijkstraat 85, 1060 BrusselInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Niet openbare zitting


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be. Wij radenu ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda,verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Dossier toevoegen aan favorieten.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zijkennis hebben genomen van de gedragscode voor de professionals van lnfrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingenervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site wvvw.infrabel.be onder de rubriek"PROFESSIONALS".Een voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.De indiening van de offertes moet exclusief via e-tendering worden gedaan.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende demotivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringenen diensten.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29