Associatie Ku Leuven Vzw - Alma Vzw - Bio-incubator Nv - Clt Vzw

Q0912 - Raamovereenkomst voor verhuisopdrachten in regie KANDIDAATSTELLING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Associatie KU Leuven vzw - Alma vzw - Bio-Incubator NV - CLT vzw
Postadres: p/a W. de Croylaan 60A - bus 5570,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360453


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Q0912 - Raamovereenkomst voor verhuisopdrachten in regie KANDIDAATSTELLING 
Referentienummer: KULeuven-Q0912 - Raamovereenkomst verhuisopdrachten-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98392000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Q0912 - Raamovereenkomst voor verhuisopdrachten in regie
KANDIDAATSTELLING
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Q0912 - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van verhuisopdrachten in regie KANDIDAATSTELLING 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 066-154843

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Dockx Movers NV,BE-2610 Wilrijk
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29