Stad Hoogstraten

Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Hoogstraten
Postadres: Vrijheid 149,BE-2320 Hoogstraten
Tel: +32 33401915
E-mail: koen.janssens@hoogstraten.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343033 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360441


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten 
Referentienummer: Hoogstraten-2019287-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
817582.08 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Personenverzekeringen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Verzekeringen materiële schade 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Verzekeringen aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Verzekeringen auto 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 106-259759

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias nv,BE Luik
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AXA Belgium nv,BE Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AXA Belgium nv,BE Brussel
NUTS-code: BE10
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias nv,BE Luik
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29