Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Raamovereenkomst voor het afnemen van telecommunicatiediensten (3 percelen)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Christophe De bont
Tel: +32 92410614
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360438


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het afnemen van telecommunicatiediensten (3 percelen) 
Referentienummer: TMVW-ALL-19-012-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige overeenkomst betreft het aanstellen van een dienstverlener voor het afnemen van diverse telecommunicatiediensten. Daarnaast dienen de aangeboden diensten tijdens de volledige duur van deze overeenkomst
de meest recente technische en marktevolutie te volgen.
Concreet zal de dienstverlener een oplossing dienen voor te stellen die:
? Kostenefficiënt is, wat de opdrachtnemer moet toelaten zijn vaste en mobiele communicatiekosten beter te beheren;
? Gezien de razendsnelle evoluties op het vlak van telecommunicatie, toekomstgericht is;
? Veilig en betrouwbaar is, wat zich zowel uit in een hoge beschikbaarheid van de geleverde diensten en een zorgeloze service;
? Flexibel genoeg is, zowel naar toevoeging van nieuwe beschikbare diensten en implementatie van nieuwe technologieën en evolutie naar meer gunstige tariefplannen voor de bestaande diensten voor een breed scala aan publieke organisaties van uiteenlopende aard met gevarieerde technische noden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Vaste telefonie en vaste datacommunicatie (incl. mobiele intranet datacommunicatie voor M2M en privé-telefoniesystemen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 1 - Vaste telefonie en vaste datacommunicatie (incl. mobiele intranet datacommunicatie voor M2M en privé telefoniesystemen): - het aanbieden van een breed gamma vaste telefoniediensten (o.a. doch niet beperkt tot ISDN-2, ISDNoIP, PRA, SIPTrunk, DDI 10-100-1000 nummerreeksen en optioneel PSTN-lijnen .), marketingnummers (o.a. doch niet beperkt tot niet-geografische nummers zoals 0800, 070, 078, 09XX .), vaste datacommunicatie (o.a. doch niet beperkt tot residentieel en corporate beveiligd en/of niet-beveiligde internettoegang met/zonder gegarandeerde bandbreedte, schaalbare MPLS IP VPN connectiviteit met afstembare SLA voor o.a. intranet, extranet, internet en optioneel Publilink .), via een eigen infrastructuur; o het aanbieden van een corporate PBX of telefoniecentrale (hosted/virtueel PBX, hosted/virtueel IP PBX), hetzij on premise hetzij virtueel (cloud PBX) voor entiteiten van 5 tot 1500 medewerkers op basis van marktconforme technologieën; o het aanbieden van een compleet selfservice mobiel M2M-platform voor telemetrie/OT toepassing (o.a. doch niet beperkt tot het leveren van de selfservice M2M internet/intranet (privé APN met SIM-kaarten met vast IPadres) SIM-kaarten, de onderliggende GPRS/3G/4G/5G mobiele netwerkdienst specifiek voor deze M2M-data SIM-kaarten, de gateway tussen het mobiel netwerk en het vast MPLS IP VPN-netwerk voor de veilige en centrale aflevering van M2M-data in onze datacenters;6 o het aanbieden van de tools voor efficiënt beheer door de aanbesteder of opdrachtnemer; o het aanbieden van extra relevante diensten (o.a. doch niet beperkt tot mail broker, sms-broker .). 
II.2.7. Looptijd
84 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 2 - Mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie: o het aanbieden van een breed gamma voor mobiele telefonie (o.a. doch niet beperkt tot tweede oproepnummer, voicemail, sms, mms, roaming, FMC/FMU,split-bill voor corporate en private communicatie en optioneel VoWiFi .) en mobiele datacommunicatie (o.a. doch niet beperkt tot internet, niet-beveiligde en/of beveiligde intranetconnectiviteit via privé APN, data roaming.) via een eigen infrastructuur (2G/2,5G (GPRS)/3G/4G en in de toekomst 5G); o het aanbieden van diensten voor de uitrol en het beheer van een indoor coverage installatie voor mobiele telefonie en datacommunicatie; o het aanbieden van de tools voor efficiënt beheer van de mobiele fleet door de aanbesteder of opdrachtnemer; o het aanbieden (aankoop) van een breed gamma aan mobiele devices (o.a. doch niet beperkt tot (ruggedised) gsm's, smartphones, routers en toebehoren .) en service na verkoop op deze toestellen. 
II.2.7. Looptijd
84 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Mobiele datacommunicatie voor Internet of Things 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 3 - Mobiele datacommunicatie voor Internet of Things: o het aanbieden van één of meerdere IoT (LPWAN) communicatiediensten d.m.v. een eigen infrastructuur, al dan niet gebaseerd op gelicentieerde frequenties, voor gans België. 
II.2.7. Looptijd
84 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-07 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-04-24
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29