Sckcen Stichting Van Openbaar Nut

Oproep voor kandidaatstelling levering en installatie van IPS: PWC9


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SCKCEN Stichting van Openbaar Nut
Postadres: Boeretang 200,BE-2400 Mol
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
oproep voor kandidaatstelling levering en installatie van IPS: PWC9  
Referentienummer: 2019-146-SV.2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35113200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: SCKCEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
oproep voor kandidaatstelling levering en installatie van IPS: PWC9  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: oproep voor kandidaatstelling levering en installatie van IPS: PWC9

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20, BE-2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29