Vzw Auxilia

Uitbreiden CM kantoor Izegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Auxilia
Postadres: Beversesteenweg 35,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: Bart Gryffroy
Tel: +32 51261170
E-mail: bart.gryffroy@BAUcoussee.be
Internetadres(sen): http://www.BAUCoussee.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360392


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiden CM kantoor Izegem 
Referentienummer: BAU-1183-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afbraak woningen en uitbreiding CM kantoor met een identiek kantoorgebouw. Ruwbouwwerken, afwerking en omgevingswerken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE256
Voornaamste plaats van uitvoering: Izegem
II.2.4. Beschrijving
Afbraak, ruwbouw, afwerking en omgevingswerken 
II.2.7. Looptijd
250 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie administratieve bepalingen bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-21
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: CM-hoofdzetel , Beversesesteenweg 35, 8800 Roeselare

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
BAU architectenbureau
Handelsstraat 78 b1, BE-8800 Roeselare
E-mail: mail@baucoussee.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
BAU architectenbureau
Handelsstraat 78 b1, BE-8800 Roeselare
E-mail: mail@baucoussee.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
BAU architectenbureau
Handelsstraat 78 b1, BE-8800 Roeselare
E-mail: mail@baucoussee.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02