Autonoom Gemeentebedrijf Voor Stadsontwikkeling Knokke-heist

PLAATSEN EN EXPLOITEREN VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Postadres: 't Walletje 104 bus 101,BE-8300 Knokke-Heist
Tel: +32 50442500
E-mail: info@agsoknokke-heist.be
Internetadres(sen): www.agsoknokke-heist.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360375


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PLAATSEN EN EXPLOITEREN VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST 
Referentienummer: AGSO Knokke-Heist-/2019/158-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32250000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht heeft betrekking op:
- perceel 1: zijnde het plaatsen, onderhouden en exploiteren tegen de in de Gunningsleidraad bepaalde voorwaarden op het openbaar domein van de Gemeente van minimum 25 tot maximum 30 Digitale
Informatiedragers (2 m²) waarvan minstens twee met interactieve schermen;
- perceel 2 : zijnde het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes waarbij één zijpaneel kan worden benut tot het plaatsen van Analoge of Digitale Informatiedragers;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
informatiedrager 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
De Opdracht heeft betrekking op: ?- perceel 1: zijnde het plaatsen, onderhouden en exploiteren tegen de in de Gunningsleidraad bepaalde voorwaarden op het openbaar domein van de Gemeente van minimum 25 tot maximum 30 Digitale Informatiedragers (2 m²) waarvan minstens twee met interactieve schermen; - perceel 2 : zijnde het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes waarbij één zijpaneel kan worden benut tot het plaatsen van Analoge of Digitale Informatiedragers 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-10-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2030-10-01
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
bushokken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
De Opdracht heeft betrekking op: ?- perceel 1: zijnde het plaatsen, onderhouden en exploiteren tegen de in de Gunningsleidraad bepaalde voorwaarden op het openbaar domein van de Gemeente van minimum 25 tot maximum 30 Digitale Informatiedragers (2 m²) waarvan minstens twee met interactieve schermen; - perceel 2 : zijnde het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes waarbij één zijpaneel kan worden benut tot het plaatsen van Analoge of Digitale Informatiedragers 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-10-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2030-10-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie selectieleidraad

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state, BE brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29