Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Raamovereenkomst met betrekking tot asbestonderzoek- en inventarisatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Sofie Hoogerwerf
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360284


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst met betrekking tot asbestonderzoek- en inventarisatie 
Referentienummer: TMVW-ALL-19-009-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90650000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van asbestonderzoek en - inventarisatie voor TMVW, de aandeelhouders/partners van CREAT en de deelnemers van TMVS.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van asbestonderzoek en - inventarisatie voor TMVW, de aandeelhouders/partners van CREAT en de deelnemers van TMVS. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar, te allen tijde opzegbaar door beide partijen mits een opzegperiode van 6 maand. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-07 14:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-07
Plaatselijke tijd: 14:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De vooropgestelde werkwijze en modaliteiten m.b.t. deze raamovereenkomst enerzijds en de werking van de aankoop- en dienstencentrale CREAT anderzijds, worden toegelicht tijdens een vrijblijvende infosessie die plaatsvindt in onze kantoren te 9000 Gent, Stropstraat 1, concreet op maandag 9 december 2019 om 10u00.Indien u wenst deel te nemen aan deze infosessie, verzoeken wij om uw aanwezigheid en het aantal deelnemers te bevestigen uiterlijk op donderdag 5 december 2019 vóór 15u00 per e-mail aan aankoop@farys.be (graag ook vermelding van het dossiernummer ALL-19-009). Gelieve in deze e-mail ook reeds uw eventuele vragen op te lijsten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29