Riziv-ict

Bestek met betrekking tot diensten "Aanschaf Low Code Case Management Oplossing en Consultancy voor een Pilootproject".


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ICT
Postadres: Tervurenlaan 211,BE-1150 BRUSSEL
Contactpersoon: Nick Marly
Tel: +32 27397111
E-mail: public.tender@riziv-inami.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.riziv.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360172


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek met betrekking tot diensten "Aanschaf Low Code Case Management Oplossing en Consultancy voor een Pilootproject". 
Referentienummer: ICT/RIZIV-2019-02-CaseMgmt-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aanschaf van een Low Code platform voor Case Management inclusief maintenance, de installatie en inbedrijfstelling, de noodzakelijke kennisopbouw
voor het gebruik en beheer van dit platform, en de nodige diensten voor het onderhoud en de evolutie.
De consultancy (Time & Material) noodzakelijk voor de realisatie van een pilootproject.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
Aanschaf van een Low Code platform voor Case Management inclusief maintenance, de installatie en inbedrijfstelling, de noodzakelijke kennisopbouw  voor het gebruik en beheer van dit platform, en de nodige diensten voor het onderhoud en de evolutie. De consultancy (Time & Material) noodzakelijk voor de realisatie van een pilootproject.  
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht tweemaal te verlengen met telkens één jaar.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-21 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-21
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tervurenlaan 211, BE-1150 Brussel
E-mail: public.tender@riziv-inami.fgov.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tervurenlaan 211, BE-1150 Brussel
E-mail: public.tender@riziv-inami.fgov.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tervurenlaan 211, BE-1150 Brussel
E-mail: public.tender@riziv-inami.fgov.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29