Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Hernieuwing Microsoft Enterprise Agreement


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Thomas Lefevre
Tel: +32 25150579
E-mail: aankopen@socmut.be
Internetadres(sen): www.mutsoc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359923


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing Microsoft Enterprise Agreement 
Referentienummer: NVSM-2019-108-NVSM-OO-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De raamovereenkomst heeft tot doel het leveren van Microsoft software-licenties en van Software Assurance op de klassieke manier (on premise) of via de Cloud, voor de noden van de potentiële entiteiten, die in het kader van de aankoopcentrale van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten aan deze raamovereenkomst deelnemen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
9558607.12 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
De raamovereenkomst heeft als voorwerp het leveren van Microsoft software-licenties en van Software Assurance op de klassieke manier (on premise) of via de Cloud, voor de noden van de potentiële entiteiten, die in het kader van de aankoopcentrale van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten aan deze opdracht deelnemen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 197-478521

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Hernieuwing Microsoft Enterprise Agreement

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELGIUM nv
Nationaal identificatienummer: 0426.851.567
Postadres: Marsveldplein 5 B14,BE-1050 Elsene
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38, BE-1000 Brussel
E-mail: aankopen@socmut.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29