Sibelga Scrl

Sibelga - Kwalificatiesysteem voor bordenbouwers voor meterkasten van het type 25x60


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  ERKENNINGSREGELING - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sibelga
Postadres: Werkuizenkaai 16,BE-1000 Brussels
Contactpersoon: Philippe Capelle
Tel: +32 22743895
E-mail: public_procurement@sibelga.be
Internetadres(sen): www.sibelga.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359076


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sibelga - Kwalificatiesysteem voor bordenbouwers voor meterkasten van het type 25x60 
Referentienummer: Sibelga-SIB15EL0501K-4-F07_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31680000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Sibelga - Kwalificatiesysteem voor bordenbouwers voor meterkasten van het type 25x60. Deze procedure heeft als doel ondernemingen te kwalificeren die in staat zijn meterkasten van het type 25x60 en alle elementen waaruit deze bestaan, behalve de meters die door de Aanbestedende Overheid geplaatst zullen worden, te leveren, assembleren en monteren. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-11-29
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-11-23
Verlenging mogelijk: JA
Jaarlijkse publicatie van kwalificatiesysteem SIB15EL501K 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Cfr.VI.3AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2015/S 231-420818IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Om ontvankelijk te zijn, is het noodzakelijk dat de deelnemingsaanvragen UITSLUITEND ingevuld worden volgens het model vanhet kwalificatiedossier van de Aanbestedende Overheid. Dit kwalificatiedossier kan worden aangevraagd bij: Philippe Capelle,of via e-mail: public_procurement@sibelga.be, of via fax op het nummer +32.2.274.32.68. De referentie SIB15EL0501K-4, van hetbetrokken dossier moet op elke deelnemingsaanvraag worden vermeld. Een deelnemingsaanvraag zal niet worden behandeldals het adres van de hoofdzetel en het postadres niet in de mail of de fax staan.Gezien het om een jaarlijkse publicatie gaat van een erkenningsregeling die oorspronkelijk in 2015 gepubliceerd werd, blijft dewet van 15 juni 2006 alsook het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 van toepassing.Nadere inlichtingen vindt u terug in het bijgevoegde document: " SIB15EL0501K-4 Kwalificatiesysteem voor bordenbouwersvoor meterkasten van het type 25x60"

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
De Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
De Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29