Infrabel Nv - Procurement, Afdeling I-fba.51

Raamovereenkomst voor de aankoop van CAD-workstations en portables


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres: Marcel broodthaersplein 2 ,BE-1060 Brussel
Tel: +32 25254574
Fax: +32 25253079
E-mail: jan.goetghebeur@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350475


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van CAD-workstations en portables 
Referentienummer: I-FBA51-0000612970-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30213000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de aankoop van ongeveer 1400 CAD-workstations en portables (vermoedelijke hoeveelheid) voor de gebruikers van Infrabel .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
raamovereenkomst voor aanschaf van CAD-workstations en laptops met bijhorende accessoires 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie "selectieleidraad" in bijlage

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie "selectieleidraad" in bijlage

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie "selectieleidraad" in bijlage

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Infrabel wil enkel werken met de leveranciers die de officiëleverdelers zijn van de merken van de fabrikant die ze zullen, voorstellen in hun respectieveljike offerteAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-07 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29