Agentschap Facilitair Bedrijf

2019/HFB/MPMO/61296 - Studieopdracht voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een nieuw logistiek gebouw - Plantentuin Meise.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358277 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358277


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/HFB/MPMO/61296 - Studieopdracht voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een nieuw logistiek gebouw - Plantentuin Meise. 
Referentienummer: HFB-2019/HFB/MPMO/61296-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
2019/HFB/MPMO/61296 - Studieopdracht voor de renovatie van het stookgebouw en de realisatie van een nieuw logistiek gebouw - Plantentuin Meise.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-28


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuw bestand opgeladen: "61269_doc_REC3".