Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Project DESTRIER te 1140 Evere


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres: Jourdanstraat 45-55,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Audrey EWBANK
Tel: +32 25331994
E-mail: aewbank@slrb.brussels
Internetadres(sen): http://slrb.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357824


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project DESTRIER te 1140 Evere 
Referentienummer: SLRB-DESTRIER-MT-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor Uitvoering van 130 (sociale en middenklasse) woningen en een gemeenschapszaal die voldoen aan de Eisen van EPB 2015 in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan in 1140 Evere.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbesteende overheid heeft besloten een facultatief bezoek ter plaatse te organiseren. Dit zal op woensdag 11 december 2019 om 10.00 uur. Adres van de afsprak: Strijdroslaan 3 te 1140 Evere. De aanwezigheid van de inschrijvers bij dit bezoek is niet verplicht.
Bovendien wil de aanbestende overheid in het bestek sommige verbeteringen aanbregen. U vindt deze verbeteringen in het bestand "Destrier - Werkopdracht - Erratum 29-11-19.pdf" in "Begeleidend document".