Europa Ziekenhuizen

IT-platform


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Europa Ziekenhuizen
Postadres: De Frélaan 206,BE-1180 Brussel
Tel: +32 26142671
E-mail: e.dumont@cdle.be
Internetadres(sen): http://www.cliniquesdeleurope.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357273


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IT-platform 
Referentienummer: Cliniques de l'Europe-PPR-19CE_SV005-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van een modulaire IT-platform dat in staat is om verschillende diensten van Europa Ziekenhuizen aan meerdere gebruikersgroepen ter beschikking zal worden gesteld en die verenigbaar is met de informatica programma's die reeds actief zijn binnen de Europa Ziekenhuizen en dit zowel op technisch vlak dan op software en hardware vlak."
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-02
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-02
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-09
Plaatselijke tijd: 12:00