Sint-maartensscholen Ieper Vzw

Vernieuwen van buitenschrijnwerk in het Lyceum Ieper, gelegen in de Maloulaan 2 te 8900 Ieper


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Maartensscholen Ieper vzw
Postadres: Augustijnenstraat 60,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: Architectenbureau Seys bvba - Architect Peter Seys, Rozenlaan 4, 8600 Diksmuide
Tel: +32 051500338
E-mail: peter@architectenbureauseys.be
Internetadres(sen): www.smsi.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360508


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen van buitenschrijnwerk in het Lyceum Ieper, gelegen in de Maloulaan 2 te 8900 Ieper 
Referentienummer: SMSI-3545-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwen van buitenschrijnwerk (PVC) in het Lyceum Ieper, gelegen in de Maloulaan 2 te 8900 Ieper
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
166199.40 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Ieper
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen van buitenschrijnwerk (PVC) in het Lyceum Ieper, gelegen in de Maloulaan 2 te 8900 Ieper 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BVBA Maes & Coucke
Postadres: Tieltstraat 22,BE-8900  Ieper
NUTS-code: BE253
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Grote Markt 1, BE-8900 Ieper

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg
Grote Markt 1, BE-8900 Ieper

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg
Grote Markt 1, BE-8900 Ieper

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02