Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

De bezorging en de levering van gepersonaliseerde lidkaarten en proximity badges


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069716
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://www.fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360487


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
de bezorging en de levering van gepersonaliseerde lidkaarten en proximity badges 
Referentienummer: FMSB-2018-044-BADGES-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35123400
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een overheidsopdracht met een enkele ondernemer in functie van
de betrokken perceel en met als voorwerp de levering, de bezorging van gepersonnaliseerde
lidkaarten voor de leden van de mutualiteit en proximity badges voor de medewerkers van de
mutualiteit.
In toepassing van artikel 58 § 2 de wet van 17 juni 2016 wordt de huidige opdracht in twee percelen
verdeeld :
Perceel 1: "Lidkaarten"
Perceel 2: "Badges medewerkers"
De inschrijver kan een aanbieding doen voor één of alle percelen.
Indien de inschrijver offertes indient voor meer dan één perceel, moet hij in het aanbestedingsformulier
zijn voorkeursvolgorde voor de toewijzing van de percelen vermelden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Lidkaarten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: FSMBZuidstraat 1111000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Badges Medewerkers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: FSMBZuidstraat 1111000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Lidkaarten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 2: Badges medewerkers

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbankt van eerste aanleg
Brussel, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02