Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

De bezorging en de levering van onderhoudsproducten, onderhoudsmateriaal en diverse sanitair-producten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069716
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://www.fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360477


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
de bezorging en de levering van onderhoudsproducten, onderhoudsmateriaal en diverse sanitair-producten 
Referentienummer: FMSB-2018-019-ENTRETIEN-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39220000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een gezamenlijke overheidsopdracht, op grond van artikels 2, 36°
en 48 van de wet van 17 juni 2016, in naam en voor de rekening van meerdere aanbestedende
overheden met een enkele ondernemer in functie van de betrokken perceel en met als voorwerp de
levering, de bezorging van verschillende onderhoudsproducten, onderhoudsmateriaal, verschillende
sanitair producten en papieren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1707.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Schoonmaak materialen en diverse apparatuur - Sanitair papieren en materiaal - vuilniszakken - diversen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: FSMBZuidstraat 1111000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Wasmiddelen - sanitair-producten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: FSMBZuidstraat 1111000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Schoonmaak materialen en diverse apparatuur

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: igepa,BE-9880 aalter
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Wasmiddelen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: igepa,BE-9880 aalter
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbankt van eerste aanleg, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02