Mrmp-i/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Meerjarige open overeenkomst van 48 maanden (2020-2023) voor de verwijdering en de afbraak van asbest en asbesthoudende materialen in verschillende militaire kwartieren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Davy Gailliaert
Tel: +32 24415362
Fax: +32 24439426
E-mail: davy.gailliaert@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358653


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige open overeenkomst van 48 maanden (2020-2023) voor de verwijdering en de afbraak van asbest en asbesthoudende materialen in verschillende militaire kwartieren 
Referentienummer: MRMP-I/A-20IA630-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262660
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een meerjarige open overeenkomst van 48 maanden (2020-2023) tegen prijslijst voor de verwijdering en de afbraak van asbest en asbesthoudende materialen in verschillende militaire kwartieren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vervangen Bijl A Aanh1 (Prijslijst) => ERRATUM 1
Vervangen Bijl C (Tech Specs) => ERRATUM 1
Toevoegen Bijl C Aanh 1 (Lijst latexverven)