Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

AARSCHOT FOD Justitie Herinstaatstellingswerken ventilatie archiefruimte ifv inhuizing Vredegerecht Haacht - FA7379


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Bert Guinier
Tel: +32 495923386
E-mail: bert.guinier@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsgancy.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360500


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AARSCHOT FOD Justitie Herinstaatstellingswerken ventilatie archiefruimte ifv inhuizing Vredegerecht Haacht - FA7379 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42512300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
AARSCHOT FOD Justitie Herinstaatstellingswerken ventilatie archiefruimte ifv inhuizing Vredegerecht Haacht - FA7379
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-18 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het plan is enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken en bij voorkeur per mail over te maken op het adres vermeld op het bestelformumier. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link aarmee u het plan kan downloaden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02