Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Occasionele opdracht voor diensten met als voorwerp dienstsverlening op het gebied van bedrijfsrevisoren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069761
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://www.fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360498


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Occasionele opdracht voor diensten met als voorwerp dienstsverlening op het gebied van bedrijfsrevisoren 
Referentienummer: FMSB-2019-010 - REV-ENTR-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een opdracht van het betreffende perceel en met als doel de dienstverlening op het gebied van de bedrijfsrevisoren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
14110.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Zuidstraat 111, 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Dit bijzonder bestek organiseert een opdracht van het betreffende perceel en met als doel de dienstverlening op het gebied van de bedrijfsrevisoren. De opdracht van de bedrijfsrevisor betreft de wettelijke controles van de boekjaren 2019, 2020, en 2021. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: KPMG REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL,BE-1930 ZAVENTEM
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
TPI, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02