Fod Fin Afdeling Aankopen

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp bewakingsdiensten voor het gebouw gelegen in de Kunstlaan 30 te 1040 Brussel (Algemene Administratie van de Thesaurie)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): https://finances.belgium.be/fr/particuliers https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360493


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp bewakingsdiensten voor het gebouw gelegen in de Kunstlaan 30 te 1040 Brussel (Algemene Administratie van de Thesaurie) 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79713000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp bewakingsdiensten voor het gebouw gelegen in de Kunstlaan 30 te 1040 Brussel (Algemene Administratie van de Thesaurie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02