Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

GELDTRANSPORT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360489


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GELDTRANSPORT 
Referentienummer: FMSB-2018-024-TRANSPORT DE FONDS-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze procedure heeft betrekking op geldtransport. Het geldtransport gebeurt wekelijks, op een dag die in onderling overleg wordt bepaald, wetende dat de doorlooptijd om veiligheidsredenen vrij blijft.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
96320.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Deze procedure heeft betrekking op geldtransport. Het geldtransport gebeurt wekelijks, op een dag die in onderling overleg wordt bepaald, wetende dat de doorlooptijd om veiligheidsredenen vrij blijft. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: G4S cash solutions,BE-1020 brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
TPI, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departement overheidsopdrachten & Data Protection
Zuidstraat, 111, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02