Brussels Agentschap Voor De Ondersteuning Van Het Bedrijfsleven

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN - ORGANISATIE, CATERING, LEIDING EN ANALYSE VAN DISCUSSIEGROEPEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
Postadres: Charleroisesteenweg 110,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Kurt Negrin
E-mail: knegrin@hub.brussels
Internetadres(sen): https://hub.brussels/?gclid=EAIaIQobChMIwbXy0rX45QIVhrTtCh3foAWaEAAYASAAEgJ7CPD_BwE https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359564


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN - ORGANISATIE, CATERING, LEIDING EN ANALYSE VAN DISCUSSIEGROEPEN 
Referentienummer: ABAE-MPC20190028-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht bestaat uit een aantal posten en uit één enkel perceel. De noodzaak om met één enkel perceel te werken houdt verband met het feit dat de opsplitsing in percelen de uitvoering van de opdracht te duur zou maken en te ingewikkeld op organisatorisch vlak.
o Post 1: De organisatie en werving van de personen voor de discussiegroepen;
o Post 2: De catering tijdens deze groepen (indien van toepassing);
o Post 3: De moderatie en begeleiding van deze groepen;
o Post 4: De analyse en verslag van deze groepen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft tot doel te voorzien in de behoeften van de Aanbestedende Overheid ten aanzien van kwalitatief onderzoek. Afhankelijk van de schommelingen in de behoeften van de Aanbestedende Overheid zullen bepaalde panels derhalve op korte termijn moeten worden georganiseerd. Het is belangrijk om de aandacht van de inschrijvers op dit punt te vestigen.Deze opdracht bestaat uit een aantal posten en uit één enkel perceel. De noodzaak om met één enkel perceel te werken houdt verband met het feit dat de opsplitsing in percelen de uitvoering van de opdracht te duur zou maken en te ingewikkeld op organisatorisch vlak. ? Post 1: Organisatie en werving van de personen voor de discussiegroepen (*) (*) In het kader van de uitvoering van de opdrachten in verband met deze post 1, kan aan de dienstverlener worden gevraagd om alleen de rekruteringsopdracht uit te voeren waarvoor u in bijlage 3 een modelfiche van rekrutering vindt. De uitvoering van een rekruteringsopdracht door de diensterlener zal het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk en specifiek verzoek van de Aanbestedende Overheid die zich in geen geval verbindt tot het bestellen van een welbepaald aantal rekruteringsopdrachten. ? Post 2: Catering tijdens deze groepen (indien van toepassing)  ? Post 3: Moderatie en begeleiding van deze groepen  ? De dienstverlener is verantwoordelijk voor het modereren van het panel, om de methodologische objectiviteit te waarborgen, en voor het doen naleven van een door hub.brussels opgestelde gespreksleidraad. Er zal steeds een verantwoordelijke van hub.brussels aanwezig zijn om te controleren of de rekruteringscriteria worden nageleefd en of de discussiegroep in goede banen geleid wordt volgens de vooraf opgestelde gespreksleidraad.  ? De dienstverlener dient de groepen te houden in een geschikte, aangepaste en professionele experimenteer- en observatieomgeving. In die zin moet de dienstverlener in staat zijn om de panels te modereren in aangepaste en professionele ruimten met onder meer getinte ramen, video- en geluidsopnameapparatuur en een monitoringruimte.  ? De dienstverlener dient ook aantekeningen te maken en de gesprekken te transcriberen in het kader van de discussiegroep alsook, op zijn kosten, de discussiegroep op te nemen (audio- en videoformaat).  ? Post 4: Analyse en verslag van deze groepen. ? De dienstverlener moet na elke discussiegroep een eindverslag opstellen en versturen.  Dit verslag omvat:  - Opname van de discussiegroep (in mp3-audioformaat of, indien nodig, in videoformaat)  - Voltooide predates (1 exemplaar in PDF-formaat voor alle deelnemers)  - Schriftelijke transcriptie van de focusgroep 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Deze Opdracht wordt gesloten via de kennisgeving van de gunnningsbeslissing aan de geselecteerde Opdrachtnemer.  Conform artikel 147 van het KB van 14 januari 2013 start de opdracht op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de aannemer de kennisgeving van toewijzing van de opdracht heeft ontvangen. Ze wordt gesloten voor een looptijd van 1 jaar en is 2 maal verlengbaar (1+1+1).  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-24 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van state
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van state
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02