Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Dranken et verschillende verbruiksgoederen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360568


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dranken et verschillende verbruiksgoederen 
Referentienummer: FMSB-2019-005- Boissons et consommables-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht voor leveringen georganiseerd met als voorwerp de de levering van dranken en diverse verbruiksgoederen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
50000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Waters, krifsdranken en bieren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht voor leveringen georganiseerd met als voorwerp de de levering van dranken en diverse verbruiksgoederen.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Diverse verbruiksgoederen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht voor leveringen georganiseerd met als voorwerp de de levering van dranken en diverse verbruiksgoederen.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: SOLUCIOUS NV,BE-1500 HALLE
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
TPI, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Overheidsopdracht en data protection, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02