Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Dranken et verschillende verbruiksgoederen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360566


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dranken et verschillende verbruiksgoederen 
Referentienummer: FMSB-2019-005- Boissons et consommables-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht voor leveringen georganiseerd met als voorwerp de de levering van dranken en diverse verbruiksgoederen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Waters, krifsdranken en bieren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht voor leveringen georganiseerd met als voorwerp de de levering van dranken en diverse verbruiksgoederen.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Diverse verbruiksgoederen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
In dit document wordt een overheidsopdracht voor leveringen georganiseerd met als voorwerp de de levering van dranken en diverse verbruiksgoederen.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
TPI, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Overheidsopdracht en data protection, BE-1000 Brussel
E-mail: procurement@fsmb.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02