Digipolis

A001305 - Business Analist openbaar domein


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Digipolis
Postadres: Generaal Armstrongweg 1,BE-2020 Antwerpen
Tel: +32 33389778
E-mail: birgit.conjaerts@digipolis.be
Internetadres(sen): www.digipolis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360559


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A001305 - Business Analist openbaar domein 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Digipolis business analist fungeert als architect-consulent tussen de klant, de eigen organisatie en de ICT-markt. Hij/zij reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT.
Het eindresultaat dat de business analist aflevert is een plan van aanpak om de gewenste situatie te bereiken.
De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie. Bovendien zijn deze oplossingen kostenefficiënt en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen, waarbij steeds gezocht
wordt naar meerwaarde en synergie bij de aanwending van deze middelen.
De business analist verantwoordt in zijn/haar oplossingsvoorstellen de noodzakelijke investeringen en maakt de meerwaarde hiervan ook zichtbaar.
ZIE BIJLAGE
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-11 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
ZIE BIJLAGE

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02