Federatie Van Socialistische Mutualiteiten Van Brabant

Raamovereenkomst het oog op het sluiten van een overeenkomst met een ondernemer met als voorwerp de levering van papier voor kantooorgebruik


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Postadres: Zuidstraat, 111,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25069680
E-mail: procurement@fmsb.be
Internetadres(sen): http://www.fmsb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360558


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst het oog op het sluiten van een overeenkomst met een ondernemer met als voorwerp de levering van papier voor kantooorgebruik 
Referentienummer: FMSB-2019014-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30190000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In dit document wordt een raamovereenkomst georganiseerd met als voorwerp de levering van papier (wit en gekleurd) tussen de aanbestedende overheid en zijn partners.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
59471.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel, Oostduinkerke
II.2.4. Beschrijving
De raamovereenkomst heeft als voorwerp de levering voor papier voor kantoorgebruik (wit en gekleurd) voor de Federatie van Socialistisch Mutualiteiten van Brabant en haar partners. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: IGEPA NV,BE-9880 AALTER
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02