Gemeente Bestuur Van Ukkel

Inrichtingen voor fietsers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente bestuur van Ukkel
Postadres: Jean Vander Esltplein, 29,BE-1180 Ukkel
Tel: +32 23486668
E-mail: ngroulard@uccle.brussels
Internetadres(sen): www.uccle.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360554


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichtingen voor fietsers 
Referentienummer: ACUccle-cyclistes-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Inrichtingen voor fietsers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: verschillende straten in Ukkel
II.2.4. Beschrijving
Inrichtingen voor fietsers 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
C, klass 2

Eventuele minimumeisen:
C, klass 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-20 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
adhoc instanties, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
adhoc instanties, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
raad van staat, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02